3-12 .. 1982 .. AUTO .. CREAM

 - MITSUBISHI MAGNA WAGON

– MITSUBISHI MAGNA WAGON