3-21 .. 1990 .. AUTO .. SILVER

 - MITSUBISHI MAGNA WAGON

– MITSUBISHI MAGNA WAGON

/>