Lot 2-29 .. 1994 .. Auto .. White / grey

 - MITSUBISHI MAGNA WAGON

MITSUBISHI MAGNA WAGON