Lot 1-21 .. 2002 .. White grey .. Auto

 - MAGNA WAGON

-MITSUBISHI MAGNA WAGON